การจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

» เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ สถานีเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ สถานีเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ สถานีเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ สถานีเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ สถานีเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ สถานีเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ สถานีเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ สถานีเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดลพบุรี
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ สถานีเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
» เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
» เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
» เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
» เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
» เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
» เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
» เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
» เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
» เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชร ๗๕๘ กรุงเทพมหานนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม. ๕๐-๐๗๕๖-๐๐-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชร ๗๕๘ กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม. ๕๐-๐๗๕๖-๐๐-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง สถานการณ์ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 – 2559 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุล เพื่อการอนุรักษ์ สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพระฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒ ฒฌ ๔๔๔๑ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมป้องกันและปราบปราบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า ประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2562
» ปร.6 ประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2562
» ปร.5 ประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2562
» ปร.4 ประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2562
» แบบรูปรายการละเอียดบ้านพัก 2 ห้องนอน ประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2562
» ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง ประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2562
» เอกสารเชิญชวน เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.๑ (ห้วยหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2562
» ประกาศเชิญชวน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.๑ (ห้วยหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 23 มกราคม 256
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อพรรณไม้ กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพระฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ร่างประกาศประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562
» ร่างประกาศประชาพิจารณ์ ปร.6 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562
» ร่างประกาศประชาพิจารณ์ ปร.5 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562
» ร่างประกาศประชาพิจารณ์ ปร.4 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562
» ร่างประกาศประชาพิจารณ์ แบบรูปรายการละเอียดบ้านพัก 2 ห้องนอน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562
» ร่างประกาศประชาพิจารณ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562
» ร่างประกาศประชาพิจารณ์ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.๑ (ห้วยหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562
» ร่างประกาศประชาพิจารณ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.๑ (ห้วยหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
» รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 3 คัน 
» เอกสารเชิญชวนประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 3 คัน
» ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำมัน (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบช่องด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 3 คัน 
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานดูแลระบบเครือข่ายสำนักงานระบบ VDO Conference และระบบเว็บไซต์สำนักงาน กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานดูแลระบบเครือข่ายสำนักงานระบบ VDO Conference และระบบเว็บไซต์สำนักงาน กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกันป่า หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลืองกิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ผ-๐๔๑๖ ลพบุรี กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้อ่างทอง กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลา กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและ สารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลา กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลา กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเช้าดอกไม้ กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ร่างประกาศประชาพิจารณ์ ประกาศประกวดราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 » ร่างประกาศประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๓ คัน ตามประกาศ กรมป่าไม้
 » ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 » ร่างประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๓ คัน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 » ร่างประกาศประชาพิจารณ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๓ คัน
 » ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ บ้านพักข้าราชการ
 » ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๘ สถานี ๑ ศูนย์  
 » ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลฯ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
 » ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่่องก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๕-๖) หรือเทียบเท่า จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ หลัง 
 » ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ที่ ๗ จังหวัดลพบุรี 
 » ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วย ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๗ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 » ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๖ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

»จ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนอำนวยการ ฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจส่วนส่งเสริมการป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศษฐกิจ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกัันไฟหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๗ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน น.๘๐๗๘ ชัยนาท กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ศูนย์ป่าไม้ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบริการเปลี่ยนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 1331 ชัยนาท กิจกรรมการจัดการป่าชุมชน ศูนยืป่าไม้ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๖
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธฺ์ ป่าลำทองหลางและป่าลำพญากลางที่ ๑
» จ้างเหมาทำเสื้อโปโลและผ้าพันคอ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
» จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน น.๘๐๗๘ ชัยนาท กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ศูนย์ป่าไม้ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ จำนวน 11 รายการศูนย์ป่าไม้ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข ๑๓๓๑ ชัยนาท กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ส่วนจัดการป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อดูแลความสะอาด ตัดหญ้า สำนักงาน สถานนีวนวัฒนวิจัยพุแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒวิจัยพระฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุไฟฟ้า กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพระฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจง
» จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ ส่วนจัดการป่าไม้ (นางสาวภรภิพย์ เกิดสมบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ ส่วนจัดการป่าไม้ (นางสาวชนวรรณ ปิ่นแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ส่วนจัดการป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานดูแลระบบเครือข่ายสำนักงานระบบ VDO Conference และระบบเว็บไซต์สำนักงาน กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ไม้ป่าอายุเกิน ๑๐ ปี สถานีวนวัฒนวิจัยพระฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เช้าอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้อ่างทอง กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศศูนย์ป่าไม้อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ของราชการ (เครื่องคอมพิวเตอร์) กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อยางรถยนต์เพื่อใช้เปลี่ยนรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชร ๗๕๘ กรุงเทพฯ กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ศูนย์ป่าไม้นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี
» ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับอบรม กิจกรรมจัดทำมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สวนป่า มาตรฐานอื่น ๆ ในระดับ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนโครงการพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 2097 กรุงเทพมหานคร กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมจัดทำแผนที่แนวท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ ๔,๐๐๐ ส่วน
» จ้างทำป้ายโรลอัพ จำนวน 6 อัน โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏบัติงานฝังหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ กิจกรรมจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานฝังหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ กิจกรรมจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อขนย้ายของกลาง กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวข้องกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อขนย้ายของกลาง กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อขนย้ายของกลาง กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้สู่ประชารัฐ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผ่นที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกกรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกป่าไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกกรม ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรับแบบบูรณาการ มาตราส่วน
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนโครงการพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ส่วนจัดการป่าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้สู่ประชารัฐ โครงการครูกล้าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุไฟฟ้่า จำนวน ๑๔ รายการ กิจกรรมบริหารจัดการวิจัย สถานีวนวัฒวิจัยพุแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (Rollup) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนโครงการพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างทำคู่มือประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ส่วนจัดการป่าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ส่วนจัดการป่าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวัฒนวิจัยพุแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานซ่อมระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการส่วนจัดการป่าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างทำป้ายป่าสงวนแห่งชาติ (ป้ายใหญ่) กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัยสถานีวนวัฒวิจัยพุแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10) โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดนนทบุรี
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10) โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดปทุมธานี
»  ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10) โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
»  ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10) โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดอ่างทอง
» ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ศูนย์ป่าไม้นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ศูนย์ป่าไม้ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายของกลาง กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๒ (ลำพญากลาง) โดยวิธีเฉพาะ
» ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ท้องที่ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (แบบผสาน) โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๕ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายของกลาง กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๒ (ลำพญากลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายของกลาง กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๒ (ลำพยากลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ส่วนอำนวยการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวัดอ่างทอง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดสระบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวัฒนวิจัยพุแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างซ่อมรถยนต์ทางราชการ หมายเลขทะเบียน ศร ๖๐๙๕ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำหมุดหลักฐาน GPS กิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒ ฒณ ๔๔๔๑ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่า
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.1 (ห้วยหิน) โดวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวด
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคา
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคา
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
» ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคา
» จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า บำรุงป่า ปีที่ ๒-๖ จังหวัดลพบุรี หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า บำรุงป่า ปีที่ ๒-๖ จังหวัดลพบุรี หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ตาม พ.รบ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า บำรุงป่าปีที่ ๒-๖ จังหวัดลพบุรี หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔๔
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า บำรุงป่าปีที่ ๒-๖ จังหวัดลพบุรี หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ตามพ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
» จ้างทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ กิจกรรมจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» วัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำหมุดหลักฐาน GPS กิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
» จ้างเหมาบริการรถยนต์ กิจกรรมจัดการเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลเตรียมการเพื่อจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้วยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินป่าไม้
» ซื้อวัสดุการเกษตรจากเงินนอกงบประมาณ กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า บำรุงป่าปีที่ ๒- ๖ จังหวัดลพบุรี หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ป่าเขาสวอง)
» ซื้อวัสดุการเกษตรจากเงินนอกงบประมาณ กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า บำรุงป่าปีที่ ๒ – ๖ จังหวัดลพบุรี หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ป่าเขาพระยาเดินธง
» ซื้อวัสดุการเกษตรจากเงินนอกงบประมาณ กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า บำรุงป่าปีที่ ๒ – ๖ จังหวัดลพบุรี หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ป่าเขาพระยาเดินธง
» จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตรจากเงินนอกงบประมาณ กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า บำรุงป่าปีที่ ๒-๖ จังหวัดลพบุรี หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ป่าเขาสวอง)
» เรื่อง จ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่อปฏิบัติ กิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจและรังวัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพุแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมอำนวยการงานแผนงนและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพุแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวัดอ่างทอง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวัดสระบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวัดสระบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๓
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๖
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมตรวจสอบและออกแบบหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของศูนย์ป่าไม้สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๒
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๕
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๙
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๓
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๙
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ จังหวัดลพบุรีของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๘ 
» ซื้อวัสดุการเกษต กิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ จังหวัดลพบุรี ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๒ 
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของสถานีเพราะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดนวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๒ 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๘
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๘ 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี ๒๒๕๕๔ จังหวัดลพบุรี แปลงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าจัดทำแนวกันไฟโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๒ 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลางและป่าลำพญากลางที่ ๑ 
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของสภานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง ที่ 3
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพยากลาง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลางที่ 4
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลางที่ 3
» จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างเหมาบุคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเพาะชำกล้าไม้กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรยมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ จังหวัดลพบุรี ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๒ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ จังหวัดลพบุรี ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๘ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดสระบุรี กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๖ จังหวัดลพบุรี
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๖ 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๔ 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๔ จังหวัดลพบุรี 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดอ่างทอง กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง
» จ้างเหมาบุคคลภายยนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมใและป่าลำนารายณ์ ที่ ๗ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมโครงการเพาชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรมของส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ของส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจของส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างทำป้ายสื่อความหมาย กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัยของสถานีวนวัฒนวิจัยพุแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดสระบุรี กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ส่วนสงเสริม 
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนของส่วนจัดการป่าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ 7 
» จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดสระบุรี กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดสระบุรี กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวิจัยพระฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมโครงการเพาะกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่อช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 98 
» จ้างทำตรายาง กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ 
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ศูนย์ป่าไม้ชัยนาท
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ศูนย์ป่าไม้พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า ลบ.1 (ห้วยหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพุแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพุแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ แบบพกพา หมายเลขคุรุภัณฑ์ ปม.๕๖-๐๑๒-๑๕-๑๕๑๔-๐๒๒ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อกระเช้าดอกไม้ กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ
» ซื้อพวงมาลา กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ
» ซื้อพวงมาลา กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ
» ซื้อพวงมาลา กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ
» จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทางราชการ หมายเลขทะเบียน ผ-0416 กิจกรรมบริการด้านอนุญาต ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี
» ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ
» ซื้อวัสดุอบรม กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ
» จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานดูแลระบบเครือข่ายสำนักงานระบบ VDO Conference และระบบเว็บไซต์สำนักงาน กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
» จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เช่าอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้อ่างทอง กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมหลักพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศป่าไม้ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างทำป้ายชื่อพรรณไม้ กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพระฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพระฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพระฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุเกิน 10 ปี กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพระฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» จ้างทำเสื้อโปโลพร้อมตราสัญลักษณ์กรมป่าไม้และผ้าผูกคอ กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพระฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง
» จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฒฏ ๒๒๓๘ กทม. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๒ (ลำพญากลาง)
» จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ตฬ ๔๗๕๖ กทม. หมายเลขคุรุภัณฑ์ ปม.๔๐-๐๗๐๑-๐๐-๐๐๖๔ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
» จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพระฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างคนขับ (CAB)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ประกาศผเยี่ยมชมเว็บไซต์ลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)

ประกาศจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 » เดือน มกราคม 2561 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บว ๗๙๖๔ สระบุรี กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาที่ สบ.๒ (ลำพญากลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรมบริการด้านการอนุญาตศูนย์ป่าไม้ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๗ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๗ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๒ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ป่าเขาพระยาเดินธง ที่ ๑ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๒ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๘ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าจัดทำแนวกันไฟ โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ที่ ๙ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าจัดทำแนวกันไฟ โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าจัดทำแนวกันไฟ โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าจัดทำแนวกันไฟ โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดสะบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักดิ์ราช ๒๔๘๔ ป่าเขาพระยาเดินธง ที่ ๑ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าจัดทำแนงกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๒ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย ส่วนวิชาการและกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๓ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๓ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ส่วนจัดการปป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมปละป่าลำนารายณ์ ที่ ๒ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๘ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ โครงการฟื้นฟูสถาพป่า เพื่อแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษา่ป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลางและป่าลำพญากลางที่ ที่ ๑ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลางและป่าลำพญากลาง ที่ ๑ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ตาม พ.ร.บ.ปาไม้ พุทธศักราช ๒๕๘๔ ป่าเขาพระยาเดินธง ที่ ๑ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ตาม พ.ร.บ.ปาไม้ พุทธศักราช ๒๕๘๔ ป่าเขาพระยาเดินธง ที่ ๑ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชฟนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๘ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชฟนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๒ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชฟนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๖ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชฟนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๖ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๙ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๙ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศศูนย์ป่าไม้ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปา กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานละสารสนเทศส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน หมายเลข ปม.๕๔-๐๒๒-๐๑-๐๑๔๐-๐๐๑๐,ปม ๕๔-๐๒๒-๐๑-๐๑๔๐-๐๐๑,ปม ๕๔-๐๒๒-๐๑-๐๑๔๐-๐๐๑๒ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ส่วนจัดการป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมอำนวยการงา่นแผนงานและสารสนเทศส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ปรพกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลา กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเบาะรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชร ๗๕๘ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร ๗๕๘ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนราชการหมายเลขทะเบียน ชร ๗๕๘ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ปม.๕๔-๐๒๒-๐๑-๐๑๔๐-๐๐๑๘ และ ปม.๕๔-๐๒๒-๐๑-๐๑๔๐-๐๐๑๙ กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการเลขทะเบียน ฮจ ๒๐๙๗ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชาการ หมายเลขทะเลขทะเบียน ๗ฎ ๔๑๓๔ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมบริการด้านการอนญาต ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติศูนย์ป่าไม้สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายไม้ของกลาง กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ศูนย์ป่าไม้นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ราชการ หมายเลขทะเบียน ตฬ ๓๙๘๓ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมบริหารจัดวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพุแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้สู่ประชารัฐ โครงการครูกล้าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานครัวกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษกิจ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำหญ้าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กิจกรรมงานครูป่าไม้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (Rollup) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมบริการด้านการอนุญาตศูนย์ป่าไม้นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าไม้ (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดนนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษา จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องสักการะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บล ๖๖๘๓ สระบุรี รายการค่าดำเนินการตามเเผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทางราชการหมายเลขทะเบียน ชร ๗๕๘ กรุงเทพมหานครกิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทางราชการ หมายเลขทะเบียน ศร ๖๐๙๕ กิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียว ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียมส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒ ฒฌ ๔๔๔๑ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (งานสำรวจทรัพยากรนันทนาการ) ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่รถยนต์ทางราชการโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมากจากพระราชดำริ ส่วนโครงการพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบริหารจัดการวิจัย สถานีวัฒนวิจัยพุแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดสระบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดสระบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดอ่างทอง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ศูนย์ป่าไม้สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน หมายเลข ปม.๕๔-๐๒๒-๐๑-๐๑๔๐-๐๐๐๔ กิจกรรมส่งเสรืมการจัดการป่าชุมชน ส่วนจัดการป่าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของทางราชการ หมายเลข ปม.๕๔-๐๒๒-๐๑-๐๑๔๐-๐๐๒๕ กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กล้าจำปีสิรินธร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (แกลบดำ) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอนุรักษ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยคอก) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอนุรักษ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าจัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ป่าเขาพระยาเดินธง ที่ ๑ จังหหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ป่าเขาพระยาเดินธง ที่ ๑ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๑ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ จังหวัดลพบุรี หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๕ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๑ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัยสถานีวนวัฒนวิจัยพุแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่มเพิ่มพื้นที่สีเขียวสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงป่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้มีค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับเพาะชำกล้าไม้ จำนวน ๑ รายการ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู่้ชนะการรเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้่ กิจกรรมเพาะ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ราบยการ กิจกรมโครงการเพาะชำกล้าไม้
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ ราย กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะ
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๑ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๑ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (จัดทำแนวกันไฟ) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๑ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (จัดทำแนวกันไฟ) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๘๔ ป่าเขาพระยาเดินธง ที่ ๑ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๘๔ ป่าเขาพระยาเดินธง ที่ ๑ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของศูนย์ป่าไม้สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องจากพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดิริ จังหวัดลพบุรีโโยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๓ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๙ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าจัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหวังเพลิง ป่าม่วงค่อม แและป่าลำนารายณ์ ที่ ๕ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าจัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๒ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าจัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูไฟป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๓ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปกิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าจัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูไฟป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๙ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่า ปีที่ ๗-๑๐ จังหวัดสระบุรี โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขภาวะโลกร้อน ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลางที่ ๑ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่ากฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง แและป่าลำพญากลาง ที่ ๓ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง ที่ ๓ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรณ์ป่าไม้ของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดนวิธีเฉพาะเจาะจง 
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลางและป่าพญากลาง ที่ ๔ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าจัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง ที่ ๔ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๓ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการน้อมเกล้าสดุดี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๙ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๕ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดอ่างทองกิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าจัดทำแนวกันไฟโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟแปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสะบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจของส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าจัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลางและป่าพยากลาง ที่ ๑ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดวัสดุสำนักงาน กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ศูนย์ป่าไม้อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบริการด้านการอนุญาต ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแอร์ หมายเลข ปม.๕๔-๐๒๒-๐๑-๐๑๔๐-๐๐๒๖ กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟหน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๔ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จดทำแนวกันไฟหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๖ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๖ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาปีที่ ๗-๑๐ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๔ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ ๗ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดสระบุรีกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดสระบุรีกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรมส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรารคา จ้างเหมาบุคคลภายเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๗ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ของส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่าของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๖ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนของส่วนจัดการป่า่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะ 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะ
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษา จัดทำแนวกันไฟหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าพญากลาง ที่ ๑ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักาษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ อำเถอมวกเหล็ก จังหวัดาระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ และป่าลำพญากลาง ที่ ๓ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักาาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหาง และป่าพญากลาง ที่ ๔ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง ที่ ๓ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลวง และป่าลำพญากลางที่ ๔ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลวง และป่าลำพญากลาง ที่ ๑ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี แปลงที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟแปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสื่อความหมาย กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัยของสถานีวนวัฒนวิจัยพุแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดสระบุรีกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดสระบุรีกิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๔ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๖ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๔ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» » เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่อช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหา ที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทางราชการกิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (แกลบดำ) กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพระฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ศูนย์ป่าไม้ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษา (บำรุงรักษาป่า ๗-๑๐) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ และป่าลำนารายณ์ ที่ ๗ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (จัดทำแนวกันไฟ) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ ๗ จังหวัดลพบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ศูนย์ป่าไม้พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวิจัยพุแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพุแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ แบบพกพา หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.๕๖-๐๑๒-๑๕-๑๕๑๔-๐๒๒ กิจกรรมป้องกัยและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.๑ (ห้วยหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัยสถานีวนวัฒนวิจัยพระฉาย โดยเฉพาะเจาะจง 
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฒฎ ๒๒๓๘ กทม. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๒ (ลำพญากลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัยสถานีวนวัฒวิจัยพระฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัยสถานีวนวัฒนวิจัยพระฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ตฬ ๙๗๕๖ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.๕๐-๐๗๐๑-๐๐-๐๐๖๙ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลัยทรัพยากรป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๒ (ลำพญากลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมหลักพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศป่าไม้ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
»เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ไม้ป่าอายุเกิน ๑๐ ปี กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพระฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพการใช้งานของถังแก๊ส NGVรถยนต์ทางราชการ กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง กิจกรรมอำนวยการงานบริหาร ศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า กิจกรรมอำนวยการงานบริหาร ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายของกลาง กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายของกลาง กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า กิจกรรมอำนวยการงานบริหาร ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยพุแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร-758 กทม. กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-2097 กทม. กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก ศูนย์ป่าไม้ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบำรุงป่าปีที่ 2-5 กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าเขาพระยาเดินธง ที่ 3 จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบำรุงป่าปีที่่ 2-5 กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช 2484 (ป่าเขาสวอง) ที่ 1 จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบำรุงป่าปีที่ 2-5 กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า หน่วยฟิ้นฟูสภาพป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าเขาสวอง) ที่ 2 จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบำรุงป่าปีที่ 2-5 กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าเขาพระยาเดินธง ที่ 1 จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการขนย้ายไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว จากงบกลาง ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าไม้ กิจกรรม ปลูกและบำรุงป่า หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าเขาพระยาเดินธง ที่ 3 จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าไม้ กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าเขาสวอง) ที่ 1 จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าไม้ กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าเขาสวอง) ที่ 2 จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า บำรุงป่าปีที่ 2-5 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าเขาสวอง) ที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า บำรุงป่าที่ 2-5 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าเขาสวอง) ที่ 1 จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า บำรุงป่าปีที่ 2-5 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าเขาพระยาเดินธง ที่ 1 จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า บำรุงป่าปีที่ 2-5 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าเขาพระยาเดินธง ที่ 3 จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ศูนย์ป่าไม้ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมอำนวยการงานบริหาร ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพานพุ่มเงิน พานพุ่มทองพร้อมธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว งบดำเนินงาน สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว งบดำเนินงาน สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลฯ บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 ป่าวังเพลิงฯ ที่ 6 จังหวัดลพบุรี 
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลฯ บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6ป่าวังเพลิงฯ ที่ 8 จังหวัดลพบุรี 
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลฯ บำรุงรักษาป่าปีที่ 6-10 ป่าวังเพลิง ที่ 2 จังหวัดลพบุรี 
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลฯ บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 ป่าเขาอินทยา ที่ 2 จังหวัดสระบุรี 
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลฯ บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 ป่าวังเพลิงฯ ที่ 2 จังหวัดลพบุรี 
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลฯ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี 
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 5-6) หรือเทียบเท่า จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง 
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกบ้าไม้เพื่อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป โดยวิธีเจาะจง 
 »ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพ
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ด้วยถาดระบบรากลอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ด้วยถาดระบบรากลอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) โดยวิธีเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (พะยูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ โครงการเพาะชำกล้าไม้เพิื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้ โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ (กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม (จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 10,000 กล้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ โครงการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบถอดประกอบ ขนาด 20*20 เมตร จังหวัดชัยนาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ที่ 6 จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 »ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพ 
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพ
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพ
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรทมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพ
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพ
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพ 
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพ
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพ
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ โครงยการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพ
 »ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 38,000 กล้า
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุการเกษตรใช้สำหรับเพาะชำกล้าไม้ เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อวัสดุการเกษตรใช้สำหรับเพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือทำงานเพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 38,000 กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 37,000 กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี 
 »ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้า กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 38,000 สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 »ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้า กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 80,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้จนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (พะยูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 »ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 38,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี
 »ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 38,000 กล้า ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพ
 »ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 38,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่สมพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง
 »ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรใช้สำหรับเพาะชำกล้าไม้ เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรใช้สำหรับเพาะชำกล้าไม้ จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพาะชำกล้าไม้ สำหรับจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับเพาะชำกล้าไม้ โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
 »ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเพาะชำกล้าไม้ สำหรับจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
 »ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับเพาะชำกล้าไม้ โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียม จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ 7 จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกบ้าไม้ทั่วไป) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่างวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ 8 จังหวัดลพบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าเขาพระยาเดินธง ที่ 1 จังหวัดลพบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ 2 จังหวัดลพบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ 4 จังหวัดลพบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 แปลงที่ 1
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ 6 จังหวัดลพบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง ที่ 4 จังหวัดสระบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ จังหวัดสระบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จัดทำแนวกันไฟ หน่ยฟื้ฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง ที่ 3 จังหวัดสระบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง ที่ 3 จังหวัดสระบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่า ที่ที่ 7-10 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ 4 จังหวัดลพบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ที่ 6 จังหวัดลพบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดสระบุรี แปลงที่ 1
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักาาป่า ปีที่ 7-10 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ้ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง ที่ 4 จังหวัดสระบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่า ปีที่ 7-10 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าที่ที่ 7-10 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าเขาพระยาเดินธง ที่ 1 จังหวัดลพบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าเขาอินทยา ที่ 2 จังหวัดสระบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ 2 จังหวัดลพบุรี
 »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ที่ 2 จังหวัดลพบุรี
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 ที่ 8 จังหวัดลพบุรี