การติดตามข้อเสนอแนะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่2

ตามหนังสือกรมป่าไม้ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.32/9549 ลว. 10 พ.ค. 2562 เรื่องการติดตามข้อเสนอแนะ ผต.ทส.ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 https://cloud.forest.go.th/s/dgM5Q5FD9MGPE4m


การรับฟังความคิดเห็นร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

กรมป่าไม้ขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ