แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 19 กรกฎาคม 2562


วันที่ 19 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยฯ พช.18 (น้ำชุน) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ปลัดอาวุโส อำเภอหล่มสัก คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุ […]

“ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562”


วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 หน่วยฯพล.14(น้ำคลาด) จัดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนตรวจเฝ้าระวังป้องกันรักษาป่าพื้นที่เคยตรวจพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับไม้มีค่า(ไม้ […]

ออกลาดตระเวนตรวจเฝ้าระวังป้องกันรักษาป่าพื้นที่เคยตรวจพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับไม้มีค่า(ไม้ชิงชัน) และประชาสัมพันธ์ช่วงวันหยุดราชการ ที่ป่าบ้านน้ำตากวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 หน่วยฯพล.14(น้ำคลาด) จัดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนตรวจเฝ้าระวังป้องกันรักษาป่า และประชาสัมพันธ์ช่วงวันหยุดราชการ ที่ป่าบ้านน้ำดั้น […]

ออกลาดตระเวนตรวจเฝ้าระวังป้องกันรักษาป่า และประชาสัมพันธ์ช่วงวันหยุดราชการ


วันที่ 14 ก.ค. 62 เวลา 10.00 น. นายกฤษดา จันทร์โท หัวหน้างานป่าชุมชน , พร้อมจนท.ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านสระแก้ว , ผู้ใหญ่บ […]

ติดป้ายโครงการป่าชุมชนและเปิดศาลาที่พักชุดลาดตระเวณป่าชุมชนวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์, ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์, อัยการจังหวัดเ […]

ประชุมชี้แจ้งการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562


วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก ผู้แทน ผอ.สำนักฯ พร้อมเ […]

ร่วมพิธีเปิดงานโอท็อปเคลื่อนที่ และร่วมพิธีเปิดงาน เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2562หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วิเชียรบุรี ขอรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (11ก.ค.62) ดังนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยฯ พช 7 (น้ำร้อน) ร่วมกับหัวหน้าโครงการอนุรักษ์แล […]

ร่วมงาน”จังหวัดยิ้ม “และออกตรวจปราบปรามลาดตระเวณ,ประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้


วันที่ 11ก.ค.62 เวลา 09.00น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพ้ฒนาป่าไม้น้ำหนาว/หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พช.5(นาพอสอง)เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบั […]

ประชุมโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการอุทยานธรณีเพชรบูรณ์กับการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชนวันที่ 10 ก.ค.62 เวลา13.30 น.-16.00 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำหนาว/หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พช.5(นาพอสอง) ร่วมประชุมกับปลัดอำเภอ/นายกองค […]

ประชุมเพื่อซักซ้อมกำหนดแนวทางในการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่6/62 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ตามข้อ5


วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เนินมะปราง/หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.5(ซุ้มขี้เหล็ก) ออกสำรวจถ้ำที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวใน […]

สำรวจถ้ำที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวในพื้นรับผิดชอบของหน่วยฯ