📣📣ประกาศ📣📣 กรมป่าไม้ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร สำนักกฎหมาย

📣📣**ประกาศ** รายชี่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำเเหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละระเบียบ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำเเหน่งนิติกร ของสำนักกฏหมาย

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

ข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) O1-O48

กิจกรรมจัดอบรมสัมมนาหลักสูตร “ระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้”

1 2 3