เกี่ยวกับเรา

◊ วิสัยทัศน์

       Δ  อำนวยการด้านกฎหมาย โปร่งใสทุกขั้นตอน ปลูกฝังความซื่อสัตย์ เป็นกลไกเพื่อความยุติธรรม


◊ ภารกิจหน้าที่

»ที่ ทส 1609.1/ 

⇒ส่วนอำนวยการ 

1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานงานธุรการสารบรรณงานแผนงานและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ งานยานพาหนะ งานการเจ้าหน้าที่ งานติดตามผลการปฏิบัติอื่นๆ


»ที่ ทส 1609.2/  

⇒ส่วนวิเคราะห์และนิติกรรมสัญญา

1.การพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง

2.การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย

3.ตรวจสอบนิติกรรมสัญญา บันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลง

4.งานกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ โดยพิจารณาข้อกฎหมายที่กรมป่าไม้กำกับดูแล


»ที่ ทส 1609.3/  

⇒ส่วนสืบสวนสอบสวน

1.ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ กำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หาผู้รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

2.ตรวจสอบความถูกต้องของสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงที่หน่วยงานในสังกัดรายงานให้กรมป่าไม้พิจารณา


»ที่ ทส 1609.4/ 

ส่วนคดีทัวไป
  1. การดำเนินการแก้ต่างคดีอาญาให้กับข้าราชการและพนักงานราชการของกรมป่าไม้ที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่2. ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง
  2. การดำเนินคดีให้ทันระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล

» ที่ ทส 1609.5/

ส่วนคดีปกครอง

  1. การดำเนินคดีปกครองให้ทันระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล