เกี่ยวกับเรา

◊ ภารกิจหน้าที่

»ที่ ทส 1609.1/  ส่วนอำนวยการ

»ที่ ทส 1609.2/  ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา

»ที่ ทส 1609.3/  ส่วนสืบสวนสอบสวน

»ที่ ทส 1609.4/  ส่วนคดี

» ที่ ทส 1609.5/  ส่วนคดีปกครอง

◊ วิสัยทัศน์

       Δ  อำนวยการด้านกฎหมาย โปร่งใสทุกขั้นตอน ปลูกฝังความซื้อสัตว์ เป็นกลไกเพื่อความยุติธรรม