การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับสภาพพันธุ์พืช และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ใน บริเวณระบบนิเวศที่ถูกรบกวน (การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง)

โครงการการปรับปรุงสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศพื้นดินที่ถูกรบกวนในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย (Domestication of Endangered, Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand) โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาวิจัยเพื่อปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศพื้นดินที่ถูกรบกวนในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย เพื่อเป็นการศึกษา วิจัยความรู้ และบทเรียนในวิธีการที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค โดยสถาบันวิจัยด้านการป่าไม้แห่งมาเลเซีย (Forest Research Institute of Malaysia: FRIM) เป็นหน่วยงานดำเนินการหลักของประเทศมาเลเซีย ร่วมกับกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินการหลักของประเทศไทย ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการฯ (Project Coordination Committee Meeting: PCM) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ FRIM ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมได้เห็นชอบให้กรมป่าไม้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับประเทศ … Read more การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับสภาพพันธุ์พืช และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ใน บริเวณระบบนิเวศที่ถูกรบกวน (การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง)

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเซียและไทย

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเซียและไทย ณ ห้องประชุม 301 อาคารกริต สามะพุทธิ กรมป่าไม้ โดยมี นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในการปลูกพืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกคุกคามในพื้นที่แม่เมาะ จังหวัดลำปาง และพื้นที่สถานีวนศาสตร์วิจัย ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตลอดจนการรายงานผลการประชุมและการศึกษาดูงาน ในระหว่างปี 2559-2562 ที่ผ่านมา

thไทย
en_USEnglish thไทย