ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับระบบ NSW

กระบวนงานเดิมในการตรวจร่วมสินค้าไม้ระหว่างกรมศุลกากรและกรมป่าไม้

กระบวนงานใหม่ในการตรวจร่วมสินค้าประเภทไม้และของทำด้วยไม้

กระบวนงานใหม่ในการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

 

เกี่ยวกับส่วนรับรองการป่าไม้

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่31/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

แบบคำขอแนบท้ายระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2560

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2560

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ที่เกี่ยวข้องกับงานด่านป่าไม้

กฏกระทรวง ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ.2552

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดด่านศุลกากรนำไม้เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ.2556

พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่92) พ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำไม้และไม้แปรรูปรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ เข้ามาในราชอาณาจักร ตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2548

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าว ช้าง และไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ 18/1

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้
และถ่านไม้เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 18/2