ฝึกอบรม


โครงการอมรม การขอหนังสือรับรองไม้​ผลิตภัณฑ์​ไม้และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร​ ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์​ สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจรุ่นที่1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.09 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้พร้อม นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ​ นายธาดา​ สุวรรณ​วิมล​ ผู้อำนวยการส่วนการรับรองไม้และนางสาวนงนุช​ แซ่เจีย​ ผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าไม้ ได้กล่าวเปิดงานอบรมโครงการการขอหนังสือรับรองไม้ […]


การฝึกอบรมส่งเสริมการใช้มาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้มาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน หลักสูตร”ส่งเสริมการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยื่นเพื่อรองรับมาตรฐาน มอก.14061 และพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535″


โครงการอบรม ฯ แนวทางการตรวจสอบไม้ การออกหนังสือรับรองไม้ และการอนุญาตส่งออกผ่าน ระบบ National Single Window (NSW) รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบไม้ การออกหนังสือรับรองไม้และการอนุญาตส่งออกผ่านระบบ National Single Window (NSW) รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และพระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558     ประจำปีงบประมาณ 2561  


การบรรยาย โครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนหลักสูตร


อบรมหลักสูตรคู่มือโครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน 4 จังหวัด

เอกสารคู่มือ  อบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน  อบรม 4 จังหวัด  นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี  ลพบุรี   คลิกดาวโหลด >>>>>     ขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบe-Tree บนเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน  


อบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักการอนุญาต ได้นำเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ลพบุรี ”    รุ่นที่ 4  ณ สวนสบายดี เขาซับแกงไก่ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 110  คน  


อบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักการอนุญาต ได้นำเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ราชบุรี ”    รุ่นที่3  ณ โรงแรมไทยนำริเวอร์ไซด์     โดยมีผู้เข้าอบรม  จำนวน 117 คน