โครงการอมรม การขอหนังสือรับรองไม้​ผลิตภัณฑ์​ไม้และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร​ ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์​ สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจรุ่นที่1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.09 น. นายบรรจง วงศ์ศรี … Read moreโครงการอมรม การขอหนังสือรับรองไม้​ผลิตภัณฑ์​ไม้และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร​ ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์​ สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจรุ่นที่1

การฝึกอบรมส่งเสริมการใช้มาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้มาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน หลักสูตร”ส่งเสริมการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยื่นเพื่อรองรับมาตรฐาน มอก.14061 และพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535″

Read moreการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้มาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

โครงการอบรม ฯ แนวทางการตรวจสอบไม้ การออกหนังสือรับรองไม้ และการอนุญาตส่งออกผ่าน ระบบ National Single Window (NSW) รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบไม้ การออกหนังสือรับรองไม้และการอนุญาตส่งออกผ่านระบบ National Single Window (NSW) รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และพระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558     ประจำปีงบประมาณ 2561  

Read moreโครงการอบรม ฯ แนวทางการตรวจสอบไม้ การออกหนังสือรับรองไม้ และการอนุญาตส่งออกผ่าน ระบบ National Single Window (NSW) รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

การบรรยาย โครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนหลักสูตร

Read moreการบรรยาย โครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

อบรมหลักสูตรคู่มือโครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน 4 จังหวัด

เอกสารคู่มือ  อบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้น … Read moreอบรมหลักสูตรคู่มือโครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน 4 จังหวัด

อบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักการอนุญาต ได้นำเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ลพบุรี ”    รุ่นที่ 4  ณ สวนสบายดี เขาซับแกงไก่ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 110  คน

 

Read moreอบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ลพบุรี

อบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักการอนุญาต ได้นำเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ราชบุรี ”    รุ่นที่3  ณ โรงแรมไทยนำริเวอร์ไซด์     โดยมีผู้เข้าอบรม  จำนวน 117 คน

 

Read moreอบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ราชบุรี

อบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักการอนุญาต ได้นำเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ขอนแก่น”    รุ่นที่2 ณ โรงแรมอินภาวา  โดยมีผู้เข้าอบรม  จำนวน 133 คน

Read moreอบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ขอนแก่น

อบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักการอนุญาต ได้นำเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.นครราชสีมา”    รุ่นที่1 ณ โรงแรมสีมาธานี   โดยมีผู้เข้าอบรม  จำนวน 153  คน

Read moreอบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.นครราชสีมา

โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ E-Tree สำหรับเกษตรกรและประชาชนผู้ปลูกต้นไม้

โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ E-Tree สำหรับเกษตรกรและประชาชนผู้ปลูกต้นไม้

สามารถ Download

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ E-Tree สำหรับเกษตรกรและประชาชนผู้ปลูกต้นไม้”

Read moreโครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ E-Tree สำหรับเกษตรกรและประชาชนผู้ปลูกต้นไม้

การฝึกอบรมเตรียมความพร้อม

หนังสือคำสัง : ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง การอนุญาตส่งออกผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

Read moreการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม