แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2021


การประชุมเชิงปฏิบัติการ ป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน

กรมป่าไม้ ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘ป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน: ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม’ ไทย – สวีเดน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ video conferencehttps://www.youtube.com/watch?v=Ng0HgVGfRAEhttps://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6405684โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย […]