ไม้สน


ตาม ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูป ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

ไม้สน : อนุญาตให้ส่งออกตามปริมาณที่กำหนดในหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้หรือซึ่งกรมป่าไม้มอบหมาย โดยให้ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมแสดงสำเนาบัญชีราคาสินค้าหรือใบเสนอราคาสินค้าล่วงหน้าหรือหลักฐานทางการค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว และหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งกรมป่าไม้มอบหมาย ว่าเป็นไม้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  1. ไม้สนที่ตัดออกจากป่าในบริเวณที่หน่วยงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จำเป็นต้องใช้พื้นที่ป่าในบริเวรนั้น เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนั้นๆ
  2. ไม้สนที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนป่าของกรมป่าไม้
  3. ไม้สนประดิพัทธ์ที่ตัดจากสวนไม้สนประดิพัทธ์ที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธฺ์

และจาก ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552

  • ไม้สน (Pinus spp) : มีหลักเกณฑ์ดังนี้
  1. เป็นไม้ที่ตัดออกจากป่าในบริเวณที่หน่วยงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในบริเวณนั้น เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนั้นๆ
  2. เป็นไม้ที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนป่าของกรมป่าไม้
  • ไม้สนประดิพัทธ์ : ที่ตัดจากในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552