ส่วนอำนวยการ


http://www.forest.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2017/06/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A.jpg

นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

 

  • ส่วนอำนวยการ

 

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ พัสดุ และการเงิน
  2. จัดทำแผนปฏิบัติงานและค่าใช้จ่าย
  3. ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างวินัย และรักษาคุณธรรมของสำนักรับรองการป่าไม้
  5. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  6. รับผิดชอบดูแลการบังคับบัญชา และการบริหารงานให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ของส่วนอำนวยการ

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับ4863 ปี2559

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์ จากป่าไม้