ส่วนอำนวยการ


อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหาร งบประมาณ และงานพัฒนาระบบราชการ
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ ติดตามประเมินผล และเร่งรัดการดำเนินงาน
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย