ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าไม้


นางสาวนงนุช แซ่เจี่ย

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าไม้

 

 

  • ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าไม้

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. จัดทำฐานข้อมูลผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
  2. ให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อสนเทศเกี่ยวกับการค้าไม้ทั้งในและต่างประเทศการเข้าและส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
  3. ให้บริการข้อมูลการค้าไม้ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในตลาดโลก
  4. ให้ความร่วมมือกับประเทศ