ส่วนรับรองการป่าไม้


นายกฤตย์โรจน์ เฉลิมเกียรติ
ผู้อำนวยการส่วนรับรองการป่าไม้

ส่วนรับรองการป่าไม้ไม้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. จัดทำฐานข้อมูลสถิติด้านการตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
  2. จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอินทราเน็ต โดยศึกษาวิเคราะห์ออกแบบงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานด้านรับรองการป่าไม้
  3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของสำนักรับรองไม้
  4. ดำเนินการตรวจสอบ ให้คำปรึกษาในข้อกฏหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่นไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแก่ผู้ประกอบการด้านการส่งออก และประชาชนทั่วไป
  5. ตรวจสอบชนิด ถิ่นกำเนิด และความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้า ประเภทไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ที่ขออนุญาตส่งออกไปยังต่างประเทศ
  6. ออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
  7. ดำเนินการและสนับสนุนการใช้ การจัดทำและการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมภิบาล และการค้า จากต่างประเทศ ได้แก่ EU-FLEGT เป็นต้น
  8. ดำเนินการตรวจสอบ ให้คำปรึกษาในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
  9. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนันสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

https://www.forest.go.th/cert/wp-content/uploads/sites/98/2018/05/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-5.jpg

https://www.forest.go.th/cert/wp-content/uploads/sites/98/2018/05/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-0.jpg

https://www.forest.go.th/cert/wp-content/uploads/sites/98/2018/05/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-1.jpg

https://www.forest.go.th/cert/wp-content/uploads/sites/98/2018/05/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-2.jpg

https://www.forest.go.th/cert/wp-content/uploads/sites/98/2018/05/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-3.jpg

https://www.forest.go.th/cert/wp-content/uploads/sites/98/2018/05/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-4.jpg