จัดซื้อจัดจ้าง


ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงเว็บไซต์

ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงเว็บไซต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระบวนการเชื่อมโยงระบบลงทะเบียนต้นไม้และระบบขอใบรับรองไม้(OY)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเจรจาข้องตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ(FLEGT VPA) ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่ิองปรับอากาศจำนวน5เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารทำแผ่นพับโดยวิธีเจาะจง2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2561

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงาน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทยและไทย-อังกฤษแบบฉับพลัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารและถ่ายเอกสารเพื่อปฏิบัติงานในการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วม(JEM)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง