ภารกิจหน้าที่


ส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และพัฒนารูปแบบโครงการความร่วมมือในการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในรูปแบบต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

(2) ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือในการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว

(3) สนับสนุนการจัดทำโครงการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้น

(4)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย