ฝ่ายแผนงานและประสานงานเครือข่าย


มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกและบำรุงป่าหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกียวข้องกับการฟื้นฟูระบบนอเวศป่าไม้ ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว หรือนโยบายร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือภาคเอกชน และประชาชน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

๒. วางแผน กำหนดรูปแบบ และสนับสนุนการจัดทำโครงการเพื่อฟื้นฟูที่สีเขียวให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว

๓. ประสานการดำเนินงานในการจัดทำแผนงานต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย