ฝ่ายบริหารทั่วไป


มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

         เกี่ยวกับงานสารบรรณ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะของส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งเป็น ๓ งาน คือ

๑. งานธุรการ

๒. งานการเงินบัญชีและพัสดุ

๓. งานการเจ้าหน้าที่