ฝ่ายติดตามและประเมินผล


มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ประสานงานเพื่อตรวจติดตาม การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาและอุปสรรครวมทั้งเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่กำหนด

๓. สนับสนุนการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. จัดทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสร้างฐานข้อมูล ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือในการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว

๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย