คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวสารกิจกรรม

เปิดยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567 

นายอุธร สุทธิมิตร ผอ.สจป.ที่ 13 (สงขลา) 

พร้อมด้วย นายกรภัทร ภู่ชยังกูร ผอ.ส่วนป้องกัน

รักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผอ.ส่วนในสังกัด หัวหน้าหน่วย และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า ร่วมกันเปิดยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  พร้อมทั้งได้มีการจัดประชุมวางแผนการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการบุกรุกทำลายป่า 🌳🪵💚

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ชี้แจงกรณีมีการรายงานข่าวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ มีส่วนรู้เห็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา ท้องที่ หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ตามที่ได้มีการรายงานข่าวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ มีส่วนรู้เห็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา ท้องที่ หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ได้สั่งการให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา ท้องที่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง) ได้ชี้แจงว่า ได้ดำเนินการลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา ท้องที่ หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่ามีการบุกรุก แผ้วถาง ตัดไม้ เผาป่า และมีการปรับพื้นที่ทำขั้นบันได จึงได้เข้าดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ ปรากฏว่า มีการบุกรุก แผ้วถาง ตัดไม้ เผาป่า และมีการปรับพื้นที่ทำขั้นบันไดจริง จึงได้ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกทำลาย จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 31 – 2 – 16 ไร่, ไม้พะยอม จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.23 ลูกบาศก์เมตร (ขออนุมัติพนักงานสอบสวนทิ้งไว้ที่เกิดเหตุ) และตรวจยึดเลื่อยโซ่ยนต์ยี่ห้อ MiYABi CS5200 สีส้ม – ขาว MCS5202B20220310 0199 แผ่นเหล็กบังคับโซ่ยนต์ (บาร์) ขนาด 18 นิ้ว แกลลอนน้ำมัน จำนวน 2 แกลอน (เก็บรักษาไว้ที่หน่วยฯ) ได้ลงบันทึกประจำวันตาม ปจว.ข้อที่ 4 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเพิ่มอีกจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 9 – 1 – 13 ไร่ สำหรับแปลงนี้มีการปลูกทุเรียน ประมาณ 15 ต้น และมีการกานไม้กระจายทั่วทั้งแปลง และ ได้ตรวจยึดไม้ตะเคียน จำนวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.17 ลบ.ม. (ขออนุมัติพนักงานสอบสวนทิ้งไว้ที่เกิดเหตุ) ได้ลงบันทึกประจำวันตาม ปจว.ข้อที่ 5 ลงวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ จากการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าดังกล่าวหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง) ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับนายทุนที่เข้ามาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา และ ไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกร้องทรัพย์สินจากนายทุน แต่อย่างใด

สำหรับวันที่ 5 เมษายน 2566 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกันลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา ท้องที่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 3 จุด ผลการปฏิบัติงาน ปรากฏว่า ยังไม่พบการกระทำความผิดเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้กำชับให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง) และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ลาดตระเวน และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกตามหลักวิชาการ โดยให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและรักษาอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง) ได้นัดหมายกับผู้นำฝ่ายปกครองหมู่ที่ 9 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกันลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา

อย่างไรก็ตามหากพบมีเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด

และเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมปกป้องทรัพยากรป่าไม้ ขอให้ประชาชนผู้พบเห็นการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ แจ้งข้อมูลได้ตามช่องทางต่างๆ อาทิ สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง, Application พิทักษ์ไพร โดยแจ้งเบาะแสถึงเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางสามารถติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที, Facebook และ web site สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) หรือ โทร. 074 205 887, 074 205 990

กิจกรรมด้านการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ซึ่งคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านบนควน และศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย เกษตรธาตุ 4 จัดขึ้น ณ ป่าชุมชนบ้านบนควน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ

ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ตามหนังสือร้องเรียน สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ในท้องที่ บ้านใหม่ทุ่งนเรนทร์ หมู่ที่ 9 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ศูนย์ป่าไม้ปัตตานี หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ โคกโพธิ์ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน.2 (ทรายขาว) ร่วมกับ
-นายกเทศบาลตำบลบ่อทอง
-กอ.รมน.จ.ปัตตานี
-ฉก.ทพ.43
-สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
-ปลัดอำเภหนองจิก
ได้ร่วมกันประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ตามหนังสือร้องเรียน สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ในท้องที่ บ้านใหม่ทุ่งนเรนทร์ หมู่ที่ 9 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการขุดดินและถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ในเขตที่ดินของรัฐ ในความดูแลของกรมป่าไม้ ในท้องที่ ม.2 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ศูนย์ป่าไม้สงขลา โดย
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนเนียง
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.8 (ห้วยลึก)
ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ จำนวน 1 จุด ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ ทส 1626.41/1342 ลว. 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการขุดดินและถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ในเขตที่ดินของรัฐ ในความดูแลของกรมป่าไม้ ในท้องที่ ม.2 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา คณะเจ้าหน้าที่ใช้ GPS หาค่าพิกัดตำแหน่งเส้นทาง โดยใช้พื้นหลักฐาน WGS 1984 ระบบ UTM Zone 47 N คือ 673914 E 795734N เมื่อนำค่าพิกัดบริเวณพื้นที่ดังกล่าว มาถ่ายทอดลงแผนที่ภูมิประเทศชุด L7018 มาตรา ส่วน 1:50,000 ปรากฏว่าอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จากการตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบมีการปรับพื้นที่ ปลูกพืชผลทางการเกษตร และวางระบบน้ำ ไม่ได้เป็นการขุดบ่อดินแต่อย่างใด ขณะตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่พบผู้ใดในพื้นที่เพื่อจะได้สอบถามว่าเป็นของผู้ใด รอประสานกับผู้นำท้องถิ่น ส่วนรายละเอียดจะรายงานให้ทราบตามบันทึกการตรวจสอบ ต่อไป

 

ออก​ตรวจสอบ​ที่เกิดเหตุ​ในคดีตรวจยึด​ไม้แปรรูป​และ​เครื่อง​เลื่อยโซ่ยนต์​ ในคดีแจ้ง​ความ​ตาม​ ปจว.ข้อ​ 3​ วันที่​ 4​ เม.ย.65​ เวลา​ 11.45 น.​คดีอาญา​ที่​ 119/2565​ ยึดทรัพย์​ที่​ 100/2565​ สภ.สะบ้าย้อย

 วันที่​ 4​ เมษายน​ 2565​ สำนัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 13​(สงขลา)​ ศูนย์​ป่าไม้​สงขลา​ โดย​หน่วย​ป้องกัน​รักษา​ป่า​ที่​ สข.6(สะบ้าย้อย)​ หน่วย​ป้องกัน​และ​พัฒนา​ป่าไม้​สะบ้าย้อย​ ร่วมกับ​ พนักงาน​สอบสวน​ สภ.สะบ้าย้อย
ร่วม​ออก​ตรวจสอบ​ที่เกิดเหตุ​ในคดีตรวจยึด​ไม้แปรรูป​และ​เครื่อง​เลื่อยโซ่ยนต์​ ในคดีแจ้ง​ความ​ตาม​ ปจว.ข้อ​ 3​ วันที่​ 4​ เม.ย.65​ เวลา​ 11.45 น.​คดีอาญา​ที่​ 119/2565​ ยึดทรัพย์​ที่​ 100/2565​ สภ.สะบ้าย้อย