ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะได้เข้าตรวจราชการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที 23-24 เมษายน 2561 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้เข้าตรวจราชการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) และหน่วยงานส่วนกลาง ในการนี้ ได้ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) และผู้อำนวยการส่วนฯ ณ ห้องประชุมสำนักฯ นอกจากนี้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ได้เดินทางไปตรวจติดตามงานในพื้นที่หน่วยป้องกันฯ และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ตรวจเย่ี่ยมแปลงเกษตรกรผุู้ปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา
2. ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้
3. ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสงขลา
4. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง)
5. ตรวจติดตามกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้ที่ป่าสงวนแห่งชาติและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าสงวน (คทช.)
6. ตรวจราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.1 (ทุ่งนุ้ย) จังหวัดสตูล และ
7. ตรวจราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.2 (ทุ่งหว้า) จังหวัดสตูล
ทั้งนี้ ผุู้ตรวจราชการได้ชี้แนวทางในการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสูงสุด

10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.