ผู้บริหารอดีต-ปัจจุบัน

หัวหน้าแผนกทดลอง กองบำรุงป่า กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตราธิการ
     1 นายตรี    กกกำแหง พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2490
     2 นายอำนวย    คอวนิช พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2495
หัวหน้าแผนกวนวิจัย กองบำรุง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตราธิการ
     3 นายพงษ์สวัสดิ์    เปลี่ยนพิจิตร พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2499
     4 นายณรงค์    กฤษตานุกูลย์ พ.ศ. 2499 – พ.ศ. 2507
หัวหน้างานวนวัฒนวิจัย  กองบำรุง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     5 นายสมเพิ่ม    กิตตินันท์ พ.ศ. 2507 – พ.ศ. 2519
     6 นายประเสริฐ    โพธิปักษ์ พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2520
หัวหน้าฝ่ายวนวัฒนวิจัย  กองบำรุง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     7 นายประเสริฐ    โพธิปักษ์ พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2523
     8 นายธนิต    ยิ่งวรรณศิริ พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2527
     9 นายบุญชุบ    บุญทวี พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2535
หัวหน้ากลุ่มวนวัฒนวิจัย  กองบำรุง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     10 นายบุญชุบ    บุญทวี พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536
ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรสหกรณ์
     11 นายบุญชุบ    บุญทวี พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2541
     12 นายพิศาล    วสุวานิช พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542
     13 นายประวิทย์    จิตต์จำนงค์ พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2545
ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย ฝ่ายวนวัฒนวิจัยและพฤกษศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
     14 นายวิเชียร    สุมันตกุล พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     15 นายเจษฎา    เหลืองแจ่ม พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552
     16 นายจตุพร    มังคลารัตน์ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553
     17 นายธิติ    วิสารัตน์ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556
     18 นายบพิตร เกียรติวุฒินนท์ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559
     19 นายคงศักดิ์ มีแก้ว พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560

          20 นายสุวรรณ   ตั้งมิตรเจริญ                                                      พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562

          21 นายสุทัศน์  เล้าสกุล                                                                 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน Continue reading