หน้าหลัก

ประกาศเรื่องการบริการเมล็ดพันธุ์ไม้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ให้บริการจำหน่าย (ขาย) และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ตามปกติ

กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ไม้ที่มี คุณภาพหลากหลายชนิด อาทิเช่น เมล็ดพันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เมล็ดพันธุ์ไม้โตเร็ว และเมล็ดพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ไว้ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ไม้เพื่อการเพาะชำกล้าไม้ การปลูกสร้างสวนป่า และการศึกษาวิจัยรวมทั้งการให้คำแนะนำทางวิชาการในการเลือกชนิดพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก ปริมาณเมล็ดพันธุ์ไม้ที่ต้องการ การปฏิบัติต่อเมล็ดพันธุ์ไม้ก่อนเพาะ และการเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้

การบริการเมล็ดพันธุ์ไม้เป็นงานที่สำคัญอีกงานหนึ่งของกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย อาจกล่าวได้ว่า การบริการนี้เป็นผลลัพธ์หรือผลผลิตมาจากการจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ซึ่งต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์จำนวนมากในการดำเนินงาน ดังนั้น เมล็ดพันธุ์ไม้แต่ละชนิดทุกเมล็ดที่ให้บริการ จึงมีคุณค่าอย่างยิ่ง ควรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ขอรับบริการได้ตั้งไว้

การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ประกอบด้วยปัจจัยและขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้คุณภาพ การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ การจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ไม้ การทดสอบเมล็ดพันธุ์ไม้ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้