ผู้บริหารอดีต-ปัจจุบัน

หัวหน้าแผนกทดลอง กองบำรุงป่า กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตราธิการ
     1 นายตรี    กกกำแหง พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2490
     2 นายอำนวย    คอวนิช พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2495
หัวหน้าแผนกวนวิจัย กองบำรุง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตราธิการ
     3 นายพงษ์สวัสดิ์    เปลี่ยนพิจิตร พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2499
     4 นายณรงค์    กฤษตานุกูลย์ พ.ศ. 2499 – พ.ศ. 2507
หัวหน้างานวนวัฒนวิจัย  กองบำรุง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     5 นายสมเพิ่ม    กิตตินันท์ พ.ศ. 2507 – พ.ศ. 2519
     6 นายประเสริฐ    โพธิปักษ์ พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2520
หัวหน้าฝ่ายวนวัฒนวิจัย  กองบำรุง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     7 นายประเสริฐ    โพธิปักษ์ พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2523
     8 นายธนิต    ยิ่งวรรณศิริ พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2527
     9 นายบุญชุบ    บุญทวี พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2535
หัวหน้ากลุ่มวนวัฒนวิจัย  กองบำรุง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     10 นายบุญชุบ    บุญทวี พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536
ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรสหกรณ์
     11 นายบุญชุบ    บุญทวี พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2541
     12 นายพิศาล    วสุวานิช พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542
     13 นายประวิทย์    จิตต์จำนงค์ พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2545
ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย ฝ่ายวนวัฒนวิจัยและพฤกษศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
     14 นายวิเชียร    สุมันตกุล พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     15 นายเจษฎา    เหลืองแจ่ม พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552
     16 นายจตุพร    มังคลารัตน์ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553
     17 นายธิติ    วิสารัตน์ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556
     18 นายบพิตร เกียรติวุฒินนท์ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559
     19 นายคงศักดิ์ มีแก้ว พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560

          20 นายสุวรรณ   ตั้งมิตรเจริญ                                                      พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562

          21 นายสุทัศน์  เล้าสกุล                                                                 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน Continue reading

ประวัติส่วนวนวัฒนวิจัย

                         งานวิจัยด้านป่าไม้เป็นที่มาของกลุ่มงานวนวัฒนวิจัยโดยเริ่มขึ้นตั้งแต่มีการโอนกิจการกองการไม้มาตั้งเป็นกองบำรุง โดยสมัยนั้นพระยาพนานุจรเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ต่อมาในปีพ.ศ. 2481 ได้กำหนดให้กองบำรุงมีชื่อใหม่ว่า “กองบำรุงรักษาป่า” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองบำรุงป่า” ในปีถัดมา โดยสมัยนั้นมีการแบ่งส่วนราชการเป็น 3 แผนก คือ แผนกโครงการ แผนกบำรุงป่า และแผนกทดลอง ซึ่งในแผนกทดลองนี้มีหน้าที่ทำการศึกษาทดลองและค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวิชาการป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2495 กรมป่าไม้ได้เปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิมคือ “กองบำรุง” โดยมีการแบ่งส่วนราชการเป็น 3 แผนก คือ แผนกบำรุง แผนกสถานีวนกรรม และแผนกวนวิจัย จนถึงปี พ.ศ. 2517 ได้มีการรวมแผนกสถานีวนกรรมเข้ากับแผนกวนวิจัย และใช้ชื่อใหม่ว่า “งานวนวัฒนวิจัย” และได้ยกฐานะขึ้นเป็นฝ่ายวนวัฒนวิจัยในปี พ.ศ. 2520 เพื่อให้ชื่อของฝ่ายวนวัฒนวิจัยเหมาะสมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จีงได้เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายวิจัยป่าไม้ และถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นฝ่ายวนวัฒนวิจัย อีกครั้งในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวนวัฒนวิทยาและการวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ป่าไม้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ ได้จัดรวมหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกันให้ไปสังกัดสำนักเดียวกัน และกลุ่มวนวัฒนวิจัยได้ยกระดับเป็น “ส่วนวนวัฒนวิจัย” สังกัดสำนักวิชาการป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2537 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเทคนิค วิธีการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่า จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการบริหารงานของกรมป่าไม้ ให้โอนส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ลดฐานะสำนักวิชาการป่าไม้ เป็น “ฝ่ายวนวัฒนวิจัยและพฤกษศาสตร์” ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในปี พ.ศ. 2548 ได้ตั้ง “กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย” โดยโอนฝ่ายวนวัฒนวิจัยและพฤกษศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาสังกัดสำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้ ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อสำนักเป็น “สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้” ในปีพ.ศ. 2552 ต่อมาในปี พ.ศ.2560 กรมป่าไม้ได้มีการปรับปรุงการจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการกรมป่าไม้ ได้ปรับชื่อจากกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย เป็น ส่วนวนวัฒนวิจัย