หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑) ศึกษาวิจัยและพัฒนาการเพื่อการปลูกและจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ รวมถึงการฟื้นฟู    ทรัพยากรป่าไม้

๒) ศึกษาวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ไม้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการเมล็ดไม้ รวมทั้งการอนุรักษ์และจัดการแหล่งพันธุกรรมไม้

๓) ศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการป่าในเมืองและดูแลรักษาต้นไม้ในเมือง

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย