ผู้บริหารอดีต-ปัจจุบัน

หัวหน้าแผนกทดลอง กองบำรุงป่า กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตราธิการ

1. นายตรี กกกำแหง พ.ศ. 2482 – 2490
2. นายอำนวย คอวนิช พ.ศ. 2490 – 2495

หัวหน้าแผนกทดลอง กองบำรุงป่า กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตราธิการ

3. นายพงษ์ เปลี่ยนพิจิตรพ.ศ. 2495 – 2499
4. นายณรงค์ กฤษตานุกูลย์ พ.ศ. 2499 – 2507

หัวหน้างานวนวัฒนวิจัย กองบำรุงป่า กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. นายสมเพิ่ม กิตตินันท์ พ.ศ. 2507 – 2519
6. นายประเสริฐ โพธิปักษ์ พ.ศ. 2519 – 2520

หัวหน้าฝ่ายวนวัฒนวิจัย กองบำรุงป่า กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7. นายประเสริฐ โพธิปักษ์ พ.ศ. 2520 – 2523
8. นายธนิต ยิ่งวรรณศิริ พ.ศ. 2523 – 2527
9. นายบุญชุบ บุญทวี พ.ศ. 2527 – 2535

หัวหน้ากลุ่มวนวัฒนวิจัย กองบำรุงป่า กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10. นายบุญชุบ บุญทวี พ.ศ. 2495 – 2499

ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11. นายประเสริฐ โพธิปักษ์ พ.ศ. 2536 – 2541
12. นายธนิต ยิ่งวรรณศิริ พ.ศ. 2541 – 2542
13. นายบุญชุบ บุญทวี พ.ศ. 2542 – 2545

ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย ฝ่ายวนวัฒนวิจัยและพฤกษศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14. นายวิเชียร สุมันตกุล พ.ศ. 2495 – 2499

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15. นายเจษฎา เหลืองแจ่ม พ.ศ. 2548 – 2552
16. นายจตุพร มังคลารัตน์ พ.ศ. 2552 – 2553
17. นายธิติ วิสารัตน์ พ.ศ. 2553 – 2556
18. นายบพิตร เกียรติวุฒินนท์ พ.ศ. 2556 – 2559
19. นายคงศักดิ์ มีแก้ว พ.ศ. 2559 – 2560

ผู้อำนวยการส่วนนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20. นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ พ.ศ. 2560 – 2562
21. นายสุทัศน์ เล้าสกุล พ.ศ. 2562 – 2564
22. นายสมบูรณ์ บุญยืน พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน