ฝ่ายวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไม้

  • ศึกษาวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไม้เพื่อพัฒนาไม้เศรษฐกิจสายพันธุ์ดีเพื่อการปลูกสร้างสวนป่า
  • ศึกษาและทดสอบพันธุ์ไม้ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ว่ามีความเหมาะสมสำหรับการนำไปปลูกสร้างสวนป่าและสวนปลูกไม้เศรษฐกิจ
  • ศึกษา วิจัย และพัฒนา เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ป่าในรูปแบบต่างๆ เช่น การเพาะเมล็ด การปักชำ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย