หนังสือเวียน วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑


»เรื่อง ขอเชิญข้าราาชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่๖ หลักสูตร เทคนิคการวิจัยด้านป่าไม้
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑»
เรื่อง แจ้งการเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของกรมป่าไม้»

หนังสือเวียน วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐


»เรื่อง การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
»เรื่อง ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าร่วมกับองค์กรและเครือข่ายบูรณาการ และกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
»เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
»เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
»เรื่อง ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ
»เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
»เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา