หนังสือเวียน วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


»เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
»เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
»เรื่ิอง ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒