หนังสือเวียน วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑


»เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบฟอร์มแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (ปม. ๑-๒)และยกเลิกแบบฟอร์มแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. (ปม. ๑๐๑-๑๐๔)»
เรื่่อง ขออนุมัติแผนภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๒»
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน ๒ เรื่่อง»