หนังสือเวียน วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐


»เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่ปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
»เรื่อง โครงการพัฒนาป่าไม้ โดยวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ นอกพื้นที่ป่าไม้ ขอจัดทำในพื้นที่ป่าไม้
»เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้
»เรื่อง การประชุมรับมอบนโยบายการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561