หนังสือเวียน วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑


»เรื่อง ขอสรุปข้อสรุปแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม»

»เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รายงานผลการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติ»ราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๒

»เรื่อง การเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

»เรี่อง แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๒

»เรื่อง สรุปรายงานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการและขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร

»เรื่อง แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมป่าไม้ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

»เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

หนังสือเวียน วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐


»เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑๐๒-๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
»เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑)
»เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑๐๒-๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
»เรื่ิอง ขอส่งสำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑)
»เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
»เรื่อง นางปลื้ม ศรีทอง มารดา นายมณฑป ศรีทอง เสียชีวิต
»เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๖ เรื่อง
»เรื่อง การพิจารณาให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐