เกี่ยวกับหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจัดตั้งป่านันทนาการ
  2. จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่ป่านันทนาการ
  3. กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จัดทำแผนการพัฒนา และแผนการบริหารจัดการพื้นที่รวมถึงกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่านันทนาการ
  4. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่านันทนาการ
  5. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดกิจกรรมด้านการนันทนาการ
  6. ศึกษา สำรวจ ออกแบบ จัดทำแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง แบบแปลนปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสื่อความหมาย
  7. ประสานการปฏิบัติงาน สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ป่าเพื่อการนันทนาการ
  8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่านันทนาการ
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย