พื้นที่เตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นป่านันทนาการ

กรมป่าไม้ได้พิจารณามอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ดำเนินโครงการฯ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อเตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นป่านันทนาการ ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักจัดการป่านันทนาการมีเป้าหมายในการประกาศป่านันทนาการ จำนวน 20 แห่ง ดังนี้

 1. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ สวนป่ากิ่วทัพยั้ง จังหวัดเชียงราย
 2. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ เขาส่องกระจกดอยแก้ว จังหวัดลำปาง
 3. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ ม่อนคลุย จังหวัดตาก
 4. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ น้ำตกหินตั้ง จังหวัดอุดรธานี
 5. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ เขาเสียดอ้า จังหวัดนครราชสีมา
 6. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ ภูผาสูง จังหวัดนครราชสีมา
 7. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ น้ำตกวะภูแก้ว จังหวัดนครราชสีมา
 8. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ ภูแลนคาด้านทิศใต้ จังหวัดชัยภูมิ
 9. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ เนินช้างศึก จังหวัดกาญจนบุรี
 10. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ เขาศูนย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 11. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ น้ำตกตาดม่าน จังหวัดน่าน
 12. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ น้ำตกตาดหมอก จังหวัดน่าน
 13. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ น้ำตกผาร่มเย็น จังหวัดอุทัยธานี
 14. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ ห้วยทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี
 15. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ น้ำตกถ้ำพวง จังหวัดอุบลราชธานี
 16. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ เขาแด่น จังหวัดเพชรบุรี
 17. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ สวนป่าบางขนุน จังหวัดภูเก็ต
 18. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ เขาโต๊ะแซะ จังหวัดภูเก็ต
 19. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ เขาหว่างแหลมจมูกควาย จังหวัดกระบี่
 20. พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ น้ำตกเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙ จังหวัดยะลา