นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

      วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมมารวยการ์เดนท์ กรุงเทพฯ “กรมป่าไม้ ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 โดยใช้เครื่องมือ PMQA 4.0” อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นางสุวรรณา เจริญสวรรค์) เป็นวิทยากรให้ความรู้และตอบข้อซักถาม ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมป่าไม้ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 77 คน ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

      1. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประกอบด้วย หมวด P ลักษณะสำคัญองค์การที่ต้องเข้าใจภาพรวมของส่วนราชการ หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

      2. กรมป่าไม้ ได้นำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการบริหารราชการของกรมโดยใช้เป็นแนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเองและนำมาเป็นบรรทัดฐานในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการในการที่จะปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมต้องสนับสนุนและให้ความร่วมมือกันขับเคลื่อนให้การพัฒนาองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.