วิทยากรบรรยาย

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหานายทุนบุกรุกที่ดินของรัฐและการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ยากไร้”

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสอบสวนคดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ”

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การสืบสวนปราบปรามคดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ”

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “รูปแบบวิธีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในปัจจุบัน” ประจำปี 2562

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ลักลอบตัดไม้มีค่าในปัจจุบัน”เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การแก้ไขปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ลักลอบตัดไม้มีค่าในปัจจุบัน”

เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “วิชาการล้านาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0”