ประกาศกรมป่าไม้


เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลาด