ภาระหน้าที่


ส่วนอำนวยการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน บัญชี

พัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะของสำนัก

2) ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ รวมถึงงานสารสนเทศของสำนัก

3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนอำนวยการ ประกอบด้วย

3.1) ฝ่ายบริหารทั่วไป

3.2) ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ

3.3) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

3.3) ฝ่ายสารสนเทศ