ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


ปฏิบัติและรับผิดชอบงานแผนงานและงบประมาณ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย