ฝ่ายสารสนเทศ


ปฏิบัติและรับผิดชอบงานสารสนเทศ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย