ฝ่ายบริหารทั่วไป(งานธุรการ งานสารบรรณ)


ปฏิบัติและรับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย