บุคลากร


ฝ่ายการเงินและพัสดุ

นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ

นางสาวภัสธารีย์ ไตรทวีพัฒน์
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
นางสาวไพรวัลย์ อะทะสุวรรณ์
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวภาวินี  วัดสัง

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

ว่าที่ร.ต.โอสถ จิรวัฒนชัยกุล 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพรรณวดี พานทอง 
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
นางสาวปิยนุช  เกื้อชู
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจริยา วิริยะกาล 
นักวิชาการป่าไม้
นางสาวริญญารัตน์ โชติพิรุฬห์ชัย 
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
นายภิรกร วริศธนเกศรา 
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
นายนิวัฒน์  เส็งพรม
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
นางสาวฤดีวัลย์ เฉลาชัย
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายณชัยกร  ผาทิพพาที
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

นายรมินทร์  มหาปั้น
นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ
 (อีกหน้าที่หนึ่ง)
 นางสาวกาญจนา  วันเห่า
นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ
 (อีกหน้าที่หนึ่ง)
นายกฤษดา  ศรีสง่า
นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ
 (อีกหน้าที่หนึ่ง)
นางสาวโสภิดา  ยี่สุ่นสี
นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ
 (อีกหน้าที่หนึ่ง)
นางสาวฤดีวัลย์ เฉลาชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
 (อีกหน้าที่หนึ่ง)
นางสาวฟาติมา  นพคุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
 (อีกหน้าที่หนึ่ง)
นางสาวสุนิศา  บางบ่อ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
(อีกหน้าที่หนึ่ง)

นางสาวภรณี  มณีโชติ

นักวิชาการป่าไม้ 

(อีกหน้าที่หนึ่ง) 

นางสาวกติณญา  สมสังข์

นักวิชาการป่าไม้ 

(อีกหน้าที่หนึ่ง) 

ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี

นายอดิเทพ  ปะมะ 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี
ว่าที่ร.ต.โอสถ จิรวัฒนชัยกุล 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
(อีกหน้าที่หนึ่ง)
นางสาวปิยนุช  เกื้อชู 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(อีกหน้าที่หนึ่ง)
นางสาวจริยา วิริยะกาล
นักวิชาการป่าไม้ 
(อีกหน้าที่หนึ่ง)
นางสาวสุกัญญา  รอดเพ็งสังคหะ
นักวิชาการป่าไม้ 
(อีกหน้าที่หนึ่ง)
นางสาวรินรดา  อุ่นขัวเรียง 
นักวิชาการป่าไม้ 
(อีกหน้าที่หนึ่ง)
นายจุลเดช  ทองคำชุม 
นักวิชาการป่าไม้ 
(อีกหน้าที่หนึ่ง)