บุคลากร


นางสาวกุลธิดา คำใจ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ฝ่ายการเงินและพัสดุ

นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ

S__6488109
นางสาวภัสธารีย์ ไตรทวีพัฒน์
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
อก ไพรวัลย์ อะทะสุวรรณ
นางสาวไพรวัลย์ อะทะสุวรรณ์
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

                          นางสาวธัญชนก ทองรักษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

S__6553629
ว่าที่ร.ต.โอสถ จิรวัฒนชัยกุล 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อก ปิยนุช เกื้อชู
                  นางสาวปิยนุช เกื้อชู
             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
S__6520893
     นางสาวริญญารัตน์  โชติพิรุฬห์ชัย 
             เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
S__6570309
นายภิรกร วริศธนเกศรา 
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
S__6520886
นายนิวัฒน์  เส็งพรม
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
S__6570310
นางสาวฤดีวัลย์ เฉลาชัย
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 
 
นางสาวนิโลบล มีศรี
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
S__6488121
นางสาวสุนิศา  บางบ่อ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
(อีกหน้าที่หนึ่ง)

นางสาวภรณี  มณีโชติ

นักวิชาการป่าไม้ 

(อีกหน้าที่หนึ่ง) 

ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี

นายอดิเทพ  ปะมะ 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี