มาตรา ๗ (๒)

มาตรา ๗(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 

รหัสเอกสาร
หน่วยงาน
 7(2)-001
สำนักบริหารกลาง
 7(2)-002
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
 7(2)-003
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
 7(2)-004
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 7(2)-005
สำนักจัดการป่าชุมชน
 7(2)-006
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 7(2)-007
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 7(2)-008
สำนักการอนุญาต
 7(2)-009
สำนักกฎหมาย
 7(2)-010
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
 7(2)-011
สำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
 7(2)-012
สำนักรับรองการป่าไม้
 7(2)-013
สำนักด่านป่าไม้
 7(2)-014
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 7(2)-015
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 7(2)-016
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
 7(2)-017
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
 7(2)-018
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
 7(2)-019
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
 7(2)-020
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
 7(2)-021
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
 7(2)-022
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
 7(2)-023
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
 7(2)-024
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
 7(2)-025
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
 7(2)-026
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
 7(2)-027
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
 7(2)-028
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
 7(2)-029
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
 7(2)-030
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแพร่
 7(2)-031
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
 7(2)-032
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก
 7(2)-033
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
 7(2)-034
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
 7(2)-035
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
 7(2)-036
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
 7(2)-037
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่
 7(2)-038
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส
 อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559