ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ข่าวสารสำนัก

ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมสำนัก

ข่าวสารสำนัก

-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
-การดำเนินการภายหลังยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ 64/2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรื่องการปราบ
ปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างสำรวจ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์จัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้างก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร จำนวน 30 แห่ง ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายังกลักที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม่มีค่า ขนาด 20 X 40 เมตร จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

อ่านข่าวสารสำนักทั้งหมด….


ข่าวผู้บริหารกรมป่าไม้