คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมีนาคม 2562……

 • คำสั่งที่ 961/2561 มาตรการป้องกันการรับสินบนของกรมป่าไม้ (ทส.1621.1/ว1596 ลว.29มีค62) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1133/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกไหนดราคากลาง งานก่อสร้างศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1082/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1045/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1032/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำส่วน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1012/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1004/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า จ.นม. อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1003/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า จ.นม. อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 960/2562 มอบหมายหน้าที่ และแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ของ สจป.8(นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 959/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 937/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สจป.8(นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 936/2562 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 888/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สจป.8(นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 887/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สจป.8(นม.) อ่านเพิ่มเติม…