Contents

รายงานข่าวกิจกรรม

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง

การประเมิน
ส่วนราชการ

สื่อวิดีทัศน์และการเรียนรู้

“Carbon Nuetrality ” ความเป็นกลางทางคาร์บอน

วนเกษตรยั่งยืน ตอนที่ 1

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้เศรษฐกิจ จำนวน 400,000 กล้า โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูป่าเศรษฐกิจครอบครัวและป่าชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูรายละเอียด

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูป่าเศรษฐกิจครอบครัวและป่าชุมชน

ดูรายละเอียด

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ดูรายละเอียด

ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูรายละเอียด

สื่อประชาสัมพันธ์