ส่วนอำนวยการ


นางพัชราภา พรมนิล
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

๑.ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์

๒) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานดูและอาคารสถานที่และยานพาหนะ

๓) ดำเนินการด้านการบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการของสำนัก

๔) วิเคราะห์และจัดทำแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยบ่งภายใน เป็น ๔ ฝ่าย ดั้งนี้

๑.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณ การทำจัดทำ การรับ การส่งการเก็บรักษา การยืมการทำลายเอกสารราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕26 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๙ ของสำนักและส่วนตลอดจนร่างโต้ตอบหนังสือตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา

(๒) ปฏิบัติงานด้านบุคลากรในภาพรวมของสำนักและส่วน

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.๒ ฝ่ายการเงินและบัญชีมี หน้าที่รับผิดชอบ

(1) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

(๒) รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบทางระบบบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.๓ ฝ่ายพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ปฏิบัติงานพัสดุ จัดหาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ งานคลังพัสดุ การควบคุมการตรวจสอบ การยืม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุของสำนัก

(๒) ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ๑.๔ ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบ

(1) วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนัก

(๒) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักส่งกรมป่าไม้

(๓) ประสานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนักและเป็นศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้ ตลอดจนดูแลระบบเครือข่ายและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๔) รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย