ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมด้วย นายอธิพงษ์ ก่อผล ผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ นางวาสนา ก่อผล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายวิษณุ ดำรงสัจจ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ นายณัฐวุฒิ บุตรดี ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี มีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพทธศาสนิกชนจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธี มีพระราชเขมากร รศ. ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖๖ นายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมนายอธิพงษ์ ก่อผล
ผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 3/๒๕๖๖ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดยได้มอบนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และให้การบริหารจัดการที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลัก “ประชาชนต้องมีที่ดินและที่ทำกินอย่างพอเพียง” จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำในเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามนโยบายตามคำแถลงของนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวต่อรัฐสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ในการสร้างและขยายโอกาสให้กับประชาชน เป็นนโยบายการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ รายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิทำกินในที่ดินเขต ส.ป.ก. หรือพื้นที่ป่าไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มากกว่า 50 ล้านไร่ และกำหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ของเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออนุญาตที่รัฐออกให้ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ ควบคู่กับสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม “THEOS – 2” มาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่และยกระดับการทำงานในพื้นที่เป้าหมาย คทช. เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ และติดตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ เมื่อการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ One Map ดำเนินการแล้วเสร็จ

กรมป่าไม้ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2566 นายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมผู้อำนวยการส่วนในสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี และกล่าวคำถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าอาคารเทียมคมกฤส โดยมี นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานย่านพหลโยธิน หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ เข้าร่วมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมาโดยตลอดรัชสมัย ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์ ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรม ด้วยพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ตลอดจนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ขึ้น เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2439

 

นายศักดา มณีวงศ์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายศักดา มณีวงศ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นทางการในวันแรก ในโอกาสนี้ ได้ทำพิธีบูชาพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ ถวายเครื่องบูชาท้าวมหาพรหม ไหว้ศาลพระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ และถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน จากนั้น ได้เข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ให้การต้อนรับ