ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) กรมป่าไม้

ประชุมเพื่อชับเคลื่อนการติดตามการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน และการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมเพื่อชับเคลื่อนการติดตามการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน และการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม

 

รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2566

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมด้วย นายอธิพงษ์ ก่อผล ผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ นางวาสนา ก่อผล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายวิษณุ ดำรงสัจจ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ นายณัฐวุฒิ บุตรดี ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี มีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพทธศาสนิกชนจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธี มีพระราชเขมากร รศ. ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่