วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนัก จัดการที่ดินป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ ในการส่งมอบกล้าไม้ให้แก่กระทรวงพลังงาน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการ และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เหรียญรักษ์ป่ารักแผ่นดิน

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการ และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เหรียญรักษ์ป่ารักแผ่นดิน และพิจารณาร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พ.ศ. 2564 รวมถึงพิจารณาร่าง

หลักเกณฑ์ผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ หลังจากเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ลงนามในคำสั่ง กรมป่าไม้ที่ 846/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเหรียญรักษ์ป่า รักแผ่นดิน สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เป็นกรรมการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ และองค์ประกอบ ของเหรียญเชิดชูเกียรติ รวมถึงให้มีการปรับแก้ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พ.ศ. 2564 และร่างหลักเกณฑ์ผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากมีบางข้อต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งทางสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะกรรมการและเลขานุการ จะได้นำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯในครั้งต่อไป

เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เข้ารับการฉีดวัคซีน

เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – ธันวาคม 2564 ในอัตราวันละ 4,000 – 5,000 คน โดยให้บริการฉีดวัคซีน แก่ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยใกล้เคียง หน่วยงานที่ใกล้เคียง และชุมชนโดยรอบ