ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูก ป่า นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นายประยุทธ เสี้ยวยิ้ม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และนายณัฐวุฒิ บุตรดี ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสร้างฝายชุมชน และแนวทางการจัดการฝายชุมชน เพื่อความสุขของคนไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจ เพื่อประชาชน”

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกส่วนของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจ เพื่อประชาชน” เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ด้านหน้าพระเจดีย์ศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

ร่วมหารือ (Site Visit) และรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อจัดทำ Big data ทส. ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. นายณัฐวุฒิ บุตรดี ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมหารือ (Site Visit) และรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อจัดทำ Big data ทส. ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ห้องประชุมสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ชั้น 5 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการจัดการที่ดินป่าไม้

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมทั้งรายงานอำนาจหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในส่วน เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีแนวทางการบริหารเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป