ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงาน

ด้วยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงาน ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยกำหนดวันและเวลาของแต่ละสำนักตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ของแต่ละวัน โดยสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ร่วมประชุมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00-16.30 น.

ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากรณีประเด็นปัญหาในการดำเนินการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map)

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 2564 เวลา 13.30 น. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมหารือเป็นการภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม เพื่อประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) ณ ประชุมเล็กชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานย่านพหลโยธิน หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ เข้าร่วมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมาโดยตลอดรัชสมัย ตลอดจนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ขึ้น เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2439

ประชุมกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายณัฐวุฒิ บุตรดี ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ นางจรรฑณา โพธิแท่น นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และนางสาวนิโลบล กัณหา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เป็นตัวแทนสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพื่อสนับสนุนข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้